Partner login

Symboloversikt

Snickers Workwear - Norge

Disse symbolene hjelper deg å finne riktig plagg. De brukes som veiledning i produktbeskrivelsene
i denne brosjyren. Følgende definisjoner gjelder:

SW FEATURES | PROTECTIVE STANDARDS | WASHING INSTRUCTIONS | Patent and Registered Community Design

SNICKers workwear feature.

KneeGuard™
Multi pocketMultiPocket™
Mobile phoneMobiltelefon

STANDARDER FOR BESKYTTELSE.

PVU-forordning (EU) 2016/425

Det overordnede formålet med forordningen for personlig verneutstyr er å definere regler for utstyr som er utformet og produsert for å brukes eller holdes av en person som beskyttelse mot en eller flere risikoer for vedkommendes helse eller sikkerhet.

Fra PVU-direktiv 89/686/EØF til PVU-forordning (EU) 2016/425

Forskriften erstatter det gamle PVU-direktivet 89/686/EØF fra 21. april 2018. Den nye forordningen gjenspeiler ny teknologi og nye prosesser for utvikling og salg av personlig verneutstyr. I tillegg til å gjenspeile ny teknologi er den nye forordningen utformet for å forbedre forbrukernes sikkerhet og sikre rettferdig konkurranse mellom bedrifter og markeder.

Det er ikke behov for å inkludere den nye forordningen i hvert medlemslands lovverk siden det er en bindende lovgivende handling. Den vil inkluderes i sin helhet i hele EU, og det er ikke behov for separat lovgivning fra land til land. Dette inkluderer også EØS-/EFTA-medlemmer (Liechtenstein, Norge, Island). Land som er underlagt konkrete acquis communautaire-avtaler (Sveits, Tyrkia) må også overholde forordningen.

De viktigste endringene i den nye forskriften er:

 • • Importørers og distributørers ansvar, inkludert på nett.
  • Produktet må ha en EU-samsvarserklæring. Eventuelt må bruksanvisningen inneholde tilsvarende informasjon, inkludert nettsiden hvor EU-samsvarserklæringen ligger.
  • Teknisk dokumentasjon og EU-samsvarserklæring skal være tilgjengelig i ti år etter at produktet ble lansert i markedet.
  • Obligatorisk gyldighetsperiode på maksimalt fem år for sertifikat.
  • Produsenten må oppgi (1) navn, (2) registrert varemerke eller merkevare og (3) postadresse som bedriften kan kontaktes på. Dette skal oppgis på produktet. Hvis det ikke er mulig på grunn av produktets størrelse eller fysiske egenskaper, skal det oppgis på emballasjen eller i medfølgende dokumentasjon.
  • Produkter skal merkes med type og serie- eller partinummer.
  • Enhver tilsynsmyndighet har rett til, og oppfordres til å kontakte operatøren direkte, selv om den er basert i et annet medlemsland.

Forskriften gjelder forskjellige kategorier for personlig verneutstyr, for eksempel arbeidsklær, som reguleres av EN ISO 13688:2013, hansker, som reguleres av EN 420:2003+A1:2009, og vernebriller, hørselvern og fotbeskyttelse.

Du finner mer informasjon hos Europeakommisjonen


PERSONLIG VERNEUTSTYR (PVU)

Når CE-merket brukes frittstående i våre beskrivelser av bukser, henviser det til knebeskyttelsen. Merket brukes også for å vise at hanskene våre oppfyller CE-standarder.


EN 342 – ANTREKK OG KLESPLAGG FOR BESKYTTELSE MOT KULDE

EN 342 inneholder kravene og ytelsen til klær som er utformet for å beskytte kroppen mot kulde i kalde miljøer. Enkeltplagg kan sertifiseres, og det kan også hele antrekk som består av flere lag.

Å iføre seg flere lag er en meget godt måte å forbedre isolasjonen på slik at man blir bedre beskyttet mot kulden. Antrekk som består av flere lag, er enklere å justere ved raske temperatursvingninger.

Husk at man bør unngå å svette ved kontinuerlig eksponering for kulde, siden fuktighetsopptak vil føre til stadig dårligere isolasjonsevne. I tillegg øker vind behovet for beskyttelse.

Standarden EN 14058 er nært knyttet til EN 342. EN 14058 krever et lavere nivå av beskyttelse og er rettet mot klær som er utformet for arbeid i kjølige miljøer, for eksempel kalde butikker (kjølerom for mat og lignende).

BRUKSANVISNING (pdf, 1.1 MB)


EN 343 – VERNETØY – BESKYTTELSE MOT REGN

Regnvær gjør deg både våt og kald, noe som kan redusere din evne til å arbeide.

EN 343 angir ytelsen og kravene for klær som skal beskytte mot regn og fuktighet. Standarden definerer hvor motstandsdyktig plaggets stoff og sømmer skal være mot å bli penetrert av vann, samt hvor motstandsdyktig det skal være mot fuktighet. Begge funksjonene er definert med tre nivåer – 1, 2 og 3 – hvor 3 er best.

Selv om et produkt som er sertifisert, beskytter mot regn, kan brukeren likevel bli våt og kald fra innsiden ved kraftig svetting og manglende ventilasjon (hvis plagget ikke puster). For å minimere mengden fuktighet (svette) fra kroppen bør brukeren velge plagg basert på hvor intensive arbeidsoppgaver som skal utføres. Jo mer intensive arbeidsoppgavene er, desto bedre må plaggene puste, og vice versa.

BRUKSANVISNING (pdf, 258 kB)


EN ISO 20471 – SVÆRT SYNLIG VERNETØY

EN ISO 20471 angir krav til klær som kan gi et synlig signal på en persons tilstedeværelse. Den fastsetter krav til farge og refleksegenskaper, minimumsstørrelser for overflater og plassering av fluorescerende og reflekterende materialer.

Standarden definerer tre forskjellige nivåer, hvor nivå 3 indikerer best mulig synlighet. For hvert nivå bestemmer standarden overflatearealet og plasseringen av fluorescerende materialer, reflekterende materialer og kontrastmaterialer. Fluorescerende og reflekterende materialer er ikke like når man skal beregne overflateareal, siden de har forskjellige formål.
Man kan kombinere plagg for å oppnå bedre synlighet og høyere synlighetsklasse. Men 1 + 2 er ikke alltid 3. Dette avhenger av overflatearealet for det aktuelle materialet (fluorescerende eller reflekterende).

BRUKSANVISNING (pdf, 240 kB)


EN 388 – VERNEHANSKER MOT MEKANISKE RISIKOER

Denne standarden gjelder for alle typer vernehansker når det kommer til fysisk og mekanisk slitasje som skyldes abrasjon, kutt, rifter, hull og, der det er aktuelt, støt.

Det beregnes en ytelsesvurdering basert på hvert testresultat. Jo høyere tall, desto bedre beskyttelse. Resultatene vises med et piktogram som tydelig illustrerer hanskens egenskaper.

a. Slitestyrke: Basert på hvor mange sykluser som må til for å slite ned testhansken. Slitestyrken måles i antall sykluser som kreves for at det skal oppstå et hull. Den høyeste karakteren er 4, som tilsvarer 8000 sykluser.

b. Motstand mot kutt med sirkelsagblad: Basert på antall sykluser som trengs for at et sirkelsagblad, som roterer i konstant hastighet, skal kunne kutte gjennom testmaterialet. Resultatet sammenlignes med et referansemateriale for å finne en indeks. Den høyeste karakteren er 5, som tilsvarer indeks på 20.

c. Rivestyrke: Basert på hvor stor kraft som trengs for å rive i stykker testmaterialet. Rivestyrke defineres som den kraften som trengs for at det skal oppstå en rift i en firkantet testbit som allerede er revet i to langs halve lengden. Testbiten må rives helt i to. Den høyeste karakteren er 4, som tilsvarer 75 newton.

d. Motstand mot gjennomstikking: Basert på hvor stor kraft man trenger for å gjennomstikke testbiten med en spiss av standard størrelse og ved standard hastighet (10 cm/min). Den høyeste karakteren er 4, som tilsvarer 150 newton.

0 vil alltid være den laveste karakteren, som vist nedenfor. Dette er kravene for hver vurdering. Resultatene vises ved siden av piktogrammet.

e. Motstand mot kutt med rett blad: Basert på et rett blad som trekkes over testbiten til den er skåret gjennom. Måler kontaktbelastningen som påføres bladet for å oppnå et kutt med 20 mm bevegelse av bladet. Resultatene går fra «nivå A» med kontaktkraft mellom 2 og 5 N og opp til «nivå F» med kontaktkraft som overstiger 30 N.

f. Slagfasthet: Dette er en valgfri test som brukes for hansker med egenskaper på håndflate, håndbak eller knoker som har til hensikt å styrke slagfastheten. Det utføres tester i samsvar med paragraf 6.9 i EN 13594:2015 – Vernehansker for motorsyklister. Merket «P» brukes på hansker som oppfyller kravene til slagfasthet.

Vurdering av ytelse
0
1
2
3
4
5
a. Slitestyrke (sykluser) <100 100 500 2000 8000
b. Motstand mot kutt med sirkesagblad (indeks) <1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0
c. Rivestyrke (N) <10  10 25 50 75

d. Motstand mot gjennomstikking (N)

<20 20 60 100 150

Klassifisering

A B C D E

F

e. Motstand mot kutt med rett blad (N)

2 5 10 15 22

30

f. Slagfasthet

Godkjent (P) Ikke godkjent (blank)

BRUKSANVISNING (pdf, 2.7 MB)


EN 511 - VERNEHANSKER MOT KULDE

Denne standarden gjelder for hansker som skal beskytte hendene mot konvektiv kulde og kontaktkulde ned til –50 °C. Beskyttelse mot kulde uttrykkes med et piktogram og tre klassifiseringer, knyttet til konkrete egenskaper. Høyeste beskyttelsesnivå er 4.

a. Motstand mot konvektiv kulde: Klassifisering 0–4. Basert på hanskens termiske isolasjonsegenskaper, vurderes ved å måle overføring av kulde via konveksjon.

b. Motstand mot kontaktkulde: Klassifisering 0–4. Basert på hanskematerialets termiske egenskaper når det utsettes for kontakt med en kald gjenstand.

c. Vannpermeabilitet:

0 eller 1,0 = vannpermeabilitet etter eksponering i 30 minutter. 1 = ingen penetrering av vann.

X = nivået er ikke testet.

Alle hansker må også oppfylle en klassifisering på minimum 1 for slitestyrke og rivestyrke i samsvar med EN 388.

BRUKSANVISNING (pdf, 2.7 MB)


EN ISO 11611 - VERNETØY TIL BRUK VED SVEISING OG BESLEKTEDE PROSESSER

EN 11611 spesifiserer kravene til materialenes egenskaper og utforming for klær som skal beskytte mot varme, flammer og ved sveising. Standarden kan leses som sveiseversjonen av EN 11612, og den definerer beskyttelse mot antenning fra forskjellige varmekilder, for eksempel åpne flammer, smeltet jern og termisk ledning. I tillegg vil plagg som er sertifisert i samsvar med EN 11611, beskytte mot termisk stråling fra buen, samtidig som de minimerer muligheten for elektrisk støt fra kort og utilsiktet kontakt med strømførende ledere.

EN 11611 er delt inn i to klasser, 1 og 2, avhengig av hvilken sveiseteknikk som brukes. Klasse 1 dekker mindre farlige sveiseteknikker og situasjoner, mindre mengder sprut (av smeltet metall) og termisk stråling, mens klasse 2 dekker mer farlige sveiseteknikker og situasjoner, samt mer sprut og termisk stråling.

Standarden inneholder også flere krav til utforming, for eksempel at drakter skal dekke hele over- og underkroppen, nakke, armer og bein, samt at utvendige lommer skal ha en klaff som er minimum 20 mm bredere enn lommens åpning.

BRUKSANVISNING (pdf, 321 kB)


EN 13034 - VERNETØY MOT FLYTENDE KJEMIKALIER

EN 13034 definerer kravene til klær som gir begrenset beskyttelse mot flytende kjemikalier. Den er myntet på yrker og situasjoner hvor brukeren relativt enkelt kan forflytte seg fra det farlige miljøet og raskt ta av seg plagget. Typiske yrker inkluderer sjåfør av drivstofftrailere og serviceteknikere som av og til håndterer smøremidler, syrer og lignende. For mer krevende miljøer hvor risikoen er høyere må det brukes plagg som gir bedre beskyttelse.

Klassifiseringstype 6 gjelder for heldekkende kjemikaliedrakter, og type PB gjelder for plagg som dekker deler av kroppen, for eksempel jakker og bukser. Standardens krav til utforming krever at plagget ikke må ha funksjoner som kan samle opp flytende kjemikalier og fange dem på overflaten av materialet (for eksempel lommer som ikke er tildekket). Siden flytende kjemikalier ofte er brennbare, bør brukeren bruke antistatiske klær for å sikre optimal beskyttelse. De bør også være flammehemmende. EN 13034 og EN 1149 er en meget god kombinasjon for dette formålet.

BRUKSANVISNING (pdf, 284 kB)


EN ISO 11612 - VERNETØY – BEKLEDNING FOR BESKYTTELSE MOT VARME OG FLAMMER

EN 11612 inneholder krav til klær som skal beskytte mot varme eller flammer (gjelder ikke beskyttelse for brannmenn og sveisere). Standarden indikerer beskyttelse mot antenning fra ulike varmekilder: (A) begrenset flammespredning, A1 overflateantenning og A2 kantantenning, (B) termisk konveksjon og åpen flamme, (C) strålevarme, (D) sprut fra smeltet aluminium, (E) sprut fra smeltet jern og (F) termisk ledning (rettetang, varme tallerkener og lignende).

Plagg som er sertifisert i samsvar med EN 11612, skal brukes sammen med annet vernetøy som oppfyller kravene i EN 11612. I tillegg krever standarden fullstendig beskyttelse av armer og bein. Det betyr at t-skjorter og shorts ikke oppfyller kravene i EN 11612. Men brukeren kan bruke klær som er sertifisert i samsvar med EN 14116 (lavere beskyttelse, som ikke har samme krav til utforming) under for å få bedre beskyttelse.

For å sikre fullstendig beskyttelse må hode, nakke, hender og føtter være ikledd annen, godkjent bekledning. Plagg som er klassifisert som undertøy, skal alltid brukes sammen med andre plagg som oppfyller kravene til beskyttelse i EN 11612. Undertøy vil ikke gi tilstrekkelig beskyttelse på egen hånd.

BRUKSANVISNING (pdf, 442 kB)


EN ISO 14116 -
VERNETØY – ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER

EN 14116 definerer egenskapene til vernetøy for arbeidere som utsettes for sporadisk og kort kontakt med åpen flamme der det ikke finnes andre termiske risikoer. Dette er en «lettere» versjon av EN 11612, og den er relevant for plagg som ikke har lange ermer og bein, samt for tilbehør som luer, strikkeluer, finlandshetter, sokker, underbukser og lignende.

EN 14116 er tilgjengelig i tre forskjellige indekser, 1, 2 og 3, hvor indeks 3 stiller de strengeste kravene til beskyttelse. Materialer som er klassifisert med indeks 1, må ikke brukes direkte mot huden. Plagg som inneholder materialer som er klassifisert med indeks 1, skal kun brukes over plagg som er klassifisert med indeks 2 eller 3.

BRUKSANVISNING (pdf, 204 kB)


EN 1149-5 - VERNETØY – ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER

EN 1149-5 definerer krav til egenskaper for materialer og utforming for vernetøy med elektrostatiske egenskaper. Dette vernetøyet er utformet for å unngå risikoen for gnistdannelse når for eksempel en albue eller et kne føres langs en vegg eller en liknende overflate. Dette er helt avgjørende når man arbeider med brennbare materialer som gasser og bensin.

Materialets egenskaper er basert på materialets overflatemotstand, elektriske motstand og utladningsnedbrytning. For å være fullstendig beskyttet må man dekke til alle materialer som ikke oppfyller kravene, samt alle ledende deler (glidelås og lignende). I tillegg må personen være jordet med sko som lar statisk elektrisitet ledes til bakken.

Sertifiseringen EN 1149-5 er ikke tilstrekkelig for arbeid som involverer følsom elektronikk (mikrochips, trykte kretskort, montering av mobiltelefoner og lignende). For slike arbeidsoppgaver kreves vernetøy som er sertifisert i samsvar med EN 61340.

BRUKSANVISNING (pdf, 249 kB)


IEC 61482-2 - VERNETØY MOT TERMISKE RISIKOER KNYTTET TIL EN ELEKTRISK LYSBUE

Det oppstår mange ulykker som følge av elektrisk lysbue hvert eneste år selv om man har iverksatt egnede forholdsregler.. IEC 61482-2 definerer kravene for klær som skal beskytte mot termiske risikoer knyttet til en elektrisk lysbue. Slike klær tilhører risikokategorien III. Den definerer plagg som brukes i miljøer hvor det er høy risiko, og de er sertifisert for å eliminere annengrads forbrenning ved elektrisk lysbue (overslag).

Beskyttelse mot elektrisk lysbue handler til syvende og sist om beskyttelse mot energi, som måles i kalorier (cal/cm²). For å måle produktets beskyttelsesnivå blir plagget utsatt for to forskjellige testmetoder: åpen bue-test og bokstest. Testmetodene bruker forskjellige oppsett, buekonfigurasjoner, testparametere, testrutiner og resultatparametere. Resultatene fra hver testmetode kan ikke sammenlignes rent fysisk, og de kan heller ikke konverteres matematisk. Lysbueverdien må testes og vurderes ved hjelp av en av metodene.

For åpen bue-metoden blir testresultatene oppgitt som ATPV (arc thermal performance value) eller EBT50 (energy break-open threshold, altså når det begynner å oppstå hull i materialet). Ingen av verdiene er bedre enn den andre. I hovedsak er plagg/materialer som får en EBT50-verdi, vanligvis mer isolerende enn sterke, mens ATPV-plagg/materialer vanligvis er sterkere, og ikke like isolerende.

I en bokstest utsettes objektet for en direkte lysbue på enten 4 kA (klasse 1) eller 7 kA (klasse 2).

Alle plagg som brukes, må beskytte mot elektriske lysbuer. Dette inkluderer undertøy, sokker, hansker og t-skjorter eller skjorter som brukes under det ytterste laget. Husk at jo flere lag med klær som beskytter mot elektriske lysbuer du bruker, desto bedre blir beskyttelsen.

BRUKSANVISNING (pdf, 251 kB)

SIKKERHETSKURS VIDEO


EN 14404 - KNEPUTER FOR KNESTÅENDE ARBEID

Denne standarden omfatter størrelsen, kraftdistribusjon, penetrasjonsmotstand og brukertesting av kneputer.

Type 2, nivå 1
Pålitelig knebeskyttelse for manuelle arbeidsoppgaver i et mobilt arbeidsmiljø hvor brukeren regelmessig står på kne. Utformet for å beskytte knærne mot småstein, spiker og andre mindre objekter opp til 1 cm i størrelse på hardt og flatt underlag.

Type 2, nivå 0
Effektiv knebeskyttelse for manuelle arbeidsoppgaver hvor brukeren av og til må stå på kne innendørs. Utformet for å beskytte knærne på flatt underlag.

Snickers Workwear-kneputer er utformet og sertifisert for bruk sammen i knelommer i Snickers Workwear-bukser, i samsvar med EN 14404:2010. Kneputene er ikke sertifisert for bukser fra andre leverandører.

BRUKSANVISNING (pdf, 1.9 MB)

Til toppen av denne siden.

Washing instructions.

Do not iron Må ikke strykes
Iron max 110 Strykes ved maks. 110°C
Iron max 150 Strykes ved maks. 150°C
Iron max 200 Strykes ved maks. 200°C
40 degree Maks. vasketemp. 40°C
60 degree Maks. vasketemp. 60°C
85 degree Maks. vasketemp. 85°C
Dry cleaning Rensing
No dry cleaning Må ikke renses
Tumble dry normal Tørketromles ved normal temp.
Tumlel drying norm Tørketromles ved lav temp.
Do not tumble Må ikke tørketromles
No bleach Ingen blekemidler

Til toppen av denne siden.


Patent og Registered community design (RCD).

Innovasjon og produktutvikling er en viktig kjerneverdi hos Snickers Workwear. Som et resultat av dette intense fokuset, har flere av våre avanserte produkter og funksjoner registrert patent. Mange av våre produkter er også dekket av Registered Community Design (RCD).

I vår katalog, er produkter med registrert design eller funksjoner med patent merket med symbolene under.

Patent info Dette produktet har patent i et utvalg land i både Europa og verden over.
Registreted design Dette produktet har Registered Community Design (RCD), eller er registrert nasjonalt.

Til toppen av denne siden.

Spør oss