Personlig verneutstyr

Det overordnede formålet med forordningen for personlig verneutstyr (PVU) er å definere regler for utstyr som er designet og produsert for å brukes eller holdes av en person som beskyttelse mot en eller flere risikoer for vedkommendes helse eller sikkerhet.

Fra PVU-direktiv 89/686/EEC til PPE-forordning (EU) 2016/425: Forordningen erstattet det gamle PVU-direktivet 89/686/EEC fra 21. april 2018. Den nye forordningen gjenspeiler nye teknologier og prosesser for utvikling og markedsføring av personlig verneutstyr. I tillegg til å gjenspeile ny teknologi er den nye forordningen utformet for å forbedre forbrukernes sikkerhet og sikre rettferdig konkurranse mellom bedrifter og markeder.

Det er ikke nødvendig å inkludere den nye forordningen i hvert enkelt medlemslands lovverk, siden det er en bindende lov.Den vil implementeres i hele EU uten behov for egen lovgivning i det enkelte land. Dette inkluderer også EØS/EFTA-medlemmer (Liechtenstein, Norge, Island). Land som er underlagt spesifikke acquis communautaire-avtaler (Sveits, Tyrkia) må også overholde forordningen.

De viktigste endringene i den nye forordningen er:

  • Importørers og distributørers ansvar, inkludert på nett.
  • Produktet må ha en EU-samsvarserklæring. Eventuelt må bruksanvisningen inneholde tilsvarende informasjon og angi nettstedet der EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig.
  • Teknisk dokumentasjon og EU-samsvarserklæring skal være tilgjengelig i 10 år etter at produktet ble lansert på markedet.
  • Obligatorisk gyldighetsperiode på maksimalt fem år for sertifikat.
  • Fabrikanten må angi sitt (1) navn, (2) registrerte varemerke eller merkevare og (3) postadresse bedriften kan kontaktes på på plagget eller, hvis det ikke er mulig på grunn av produktets størrelse eller fysiske egenskaper, på emballasjen og/eller i medfølgende dokumentasjon.
  • Produkter skal være merket med type-, serie- eller partinummer.
  • Enhver tilsynsmyndighet har rett til og oppfordres til å kontakte den økonomiske operatøren direkte, selv om denne er basert i et annet medlemsland.

Forordningen gjelder forskjellige kategorier for personlig verneutstyr, for eksempel arbeidsklær, som reguleres av EN ISO 13688:2013; arbeidshansker. som reguleres av EN 420:2003+A1:2009; og vernenebriller, hørselsvern og fotbeskyttelse.

Du finner mer informasjon hos Europakommisjonen