Vårt klimaavtrykk i 2022

For å opprettholde fokus på å redusere eget klimaavtrykk har vi fastsatt klimamål for alle de tre områdene i GHG-protokollen og i tråd med Parisavtalen. Vi har beregnet våre CO<sub>2</sub>-utslipp i scope 1 og 2 siden 2018, og i alle tre scopes siden 2020.

Våre klimaberegninger for 2022 viser en utslippsreduksjon i scope 1 og 2 på 8 % sammenlignet med referanseåret (2018), men en betydelig økning på hele 39 % i scope 3 sammenlignet med referanseåret (2020). Økningen skyldes hovedsakelig sterk salgsvekst og en betydelig økning i leveransevolumet. Imidlertid ble produksjonsutslipp per kjøpte produkt redusert med 15 % sammenlignet med referanseåret (2020), i høy grad som følge av en økt andel fornybar energi i forsyningskjeden.

Beregningene for 2022 viser at 1 % av utslippene våre kommer fra scope 1 og 2, mens så mye som 99 % av utslippene kommer fra scope 3. Utslipp fra scope 1 og 2 utgjør til sammen 673 tonn CO2e i 2022, som tilsvarer en reduksjon på 8 % sammenlignet med referanseåret (2018). Størsteparten av utslippene (69 %) stammer fra egne kjøretøy i selskapets salgsorganisasjoner. Ettersom vi er i ferd med å elektrifisere bilparken i tråd med Hultafors Groups bilpolicy er målet vårt å redusere disse utslippene betydelig. Kun 1 % av utslippene kommer fra innkjøpt strøm, takket være den omfattende bruken av fornybar strøm (97 %) ved alle våre anlegg.

Siden så mye som 99 % av Snickers Workwears utslipp er registrert i scope 3, er vi nødt til å samarbeide tett med våre partnere, leverandører og kunder for få til en betydelig reduksjon av disse utslippene. I 2022 utgjorde scope 3-utslippene 59 466 tonn CO2e, som tilsvarer en økning på 39 % sammenlignet med referanseåret. Økningen kan delvis forklares med en kontinuerlig satsing på sterk salgsvekst, men også økte lagernivå for å dekke kundeetterspørselen etter pandemien. Da de pandemirelaterte forstyrrelsene, som nedstengte fabrikker og logistikkproblemer, avtok i siste halvdel av 2022, tok leveringstidene i forsyningskjeden seg raskt opp, noe som førte til økte lagernivå og dermed økte utslipp. På den positive siden viser beregninger en reduksjon på 15 % for produksjonsutslipp per kjøpt produkt [kg COe/kjøpt produkt] sammenlignet med referanseåret. Utslippsreduksjonen kan tilskrives en mer omfattende bruk av fornybare energiressurser i forsyningskjeden i tillegg til en endring i miksen av innkjøpte produkter, i retning av større antall lavutslippsprodukter.

Så mye som 93 % av utslippene i scope 3 kommer fra innkjøpte varer og tjenester, hvorav størstedelen kommer fra fabrikkproduksjon og utvinning av råmaterialer. En stor del av utslippene skjer under våtbehandling, en svært energikrevende prosess innenfor tekstilproduksjon. Gjennom direkte kommunikasjon med alle materialleverandører, etablerte innkjøpsprosedyrer og med en fast forankret og langsiktig partnerskaps- og forsyningskjedestrategi på plass er vi godt i gang med å redusere klimaavtrykket vårt. Men for å oppnå ytterligere, betydelige utslippskutt vil transparens og kontinuerlig samarbeid med både kles- og råvareprodusenter være helt avgjørende.

For 2022 har andelen primærdata som inngår i beregningen av drivhusgassutslipp økt betraktelig. Ved å beregne klimapåvirkningen ved hjelp av primærdata i stedet for globale gjennomsnittsverdier, gjenspeiler den rapporterte påvirkningen den faktiske situasjonen i Snickers Workwear sin forsyningskjede. Primærdata danner grunnlaget for endringsdialog med forsyningskjeden, og alle endringer i klimaavtrykk på produsentnivå gjenspeiles i varemerkets klimarapportering. Det største potensialet for å redusere Snickers Workwear sitt klimaavtrykk i forsyningskjeden ligger i å øke energieffektiviteten og gå over til fornybar energi. Begge deler krever imidlertid komplekse og tidkrevende omstillinger, og effektene av endringer kan kun måles og rapporteres året etter implementering.

Veikart for utslippsreduksjon

I siste kvartal av 2022 igangsatte vi en dybdeanalyse ved hjelp av en utslippsmodell for å fastslå omfanget av reduksjonene som kreves for å nå klimamålene våre. Resultatet vil utgjøre et viktig styringsdokument som legger grunnlaget for prioritering, risikoidentifisering, utfordringer og muligheter, og fremfor alt vil det være et støtteverktøy i det pågående arbeidet med vår klimastrategi.

Forklaring av scope 1, 2 og 3

DIREKTE: SCOPE 1 Direkte utslipp av drivhusgasser fra kilder som drives av selskapet.

INDIREKTE: SCOPE 2 Utslipp av drivhusgasser fra produksjon av strøm som selskapet kjøper inn.

KOMPLETTERENDE: SCOPE 3 Indirekte utslipp av drivhusgasser som oppstår i selskapets verdikjede.